1.VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml zawiesina do ula dla pszczół miodnych
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne: Jeden ml produktu zawiera: Kwas mrówkowy 5 mg Kwas szczawiowy dwuwodny 44 mg (co odpowiada 31,42 mg kwasu szczawiowego bezwodnego) Substancje pomocnicze: Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d) Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, zob. punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do ula Zawiesina wodna barwy jasnobrązowej do ciemnobrązowej

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Docelowe gatunki zwierząt Pszczoła miodna

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej z czerwiem i bez czerwia.

4.3 Przeciwwskazania Nie stosować w okresie pożytku.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Produkt VarroMed należy stosować wyłącznie w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą. Skuteczność badano tylko w ulach, w których wskaźnik inwazji roztoczy był niski do umiarkowanego.

4.5 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Po leczeniu znajdowano pszczoły robotnice z wysuniętym języczkiem (proboscis). Może to wiązać się z niedostatecznym dostępem do wody do picia. Należy zatem upewnić się, że leczone pszczoły mają wystarczający dostęp do wody do picia. Długoterminową tolerancję produktu VarroMed oceniano jedynie przez 18 miesięcy, co oznacza, że nie można wykluczyć negatywnego wpływu produktu na matkę lub rozwój rodziny pszczelej po dłuższym okresie leczenia. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy matka jest obecna, ale należy unikać zakłócania spokoju rodziny w dniach po leczeniu.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom − Ten produkt leczniczy weterynaryjny działa drażniąco na skórę i oczy. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Po przypadkowym rozlaniu na skórę należy niezwłocznie spłukać zanieczyszczone miejsce pod bieżącą wodą. Po przypadkowym pryśnięciu do oczu należy niezwłocznie przepłukać oczy czystą bieżącą wodą przez 10 minut. − Dzieci nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Przypadkowe spożycie może wywoływać działania niepożądane. − Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się odzież ochronna, kwasoodporne rękawice i okulary. Mocno zanieczyszczoną odzież należy jak najszybciej zmienić i wyprać przed ponownym użyciem. − Osoby o znanej nadwrażliwości na kwas mrówkowy lub kwas szczawiowy powinny produkt leczniczy weterynaryjny stosować z zachowaniem ostrożności. − Podczas stosowania produktu nie należy jeść, pić ani palić. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W badaniach przedklinicznych i klinicznych bardzo często obserwowano zwiększoną śmiertelność pszczół robotnic po leczeniu produktem VarroMed. Uważa się, że to zjawisko ma związek z zawartością kwasu szczawiowego w produkcie VarroMed. Efekt działania produktu był tym większy, im większe dawki podawano i (lub) im częściej stosowano leczenie. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: – bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych rodzin pszczelich wykazujących działanie(-a) niepożądane) – często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych rodzin pszczelich) – niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych rodzin pszczelich) – rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych rodzin pszczelich) – bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych rodzin pszczelich włączając pojedyncze raporty)

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Nie dotyczy.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nieznane. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych produktów roztoczobójczych ze względu na możliwość wystąpienia nasilonych działań toksycznych u pszczół.
4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania Podanie w ulu. Produkt nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych korpusu gniazdowego

Wstrząsnąć przed użyciem.

Dawkę należy starannie dostosować do wielkości rodziny pszczelej (zob. tabela dawkowania). Należy określić wielkość rodziny pszczelej oraz liczbę przestrzeni zajętych przez pszczoły, które będą leczone, a następnie wybrać wymaganą ilość produktu. Należy zastosować następujący schemat dawkowania:

Produkt VarroMed można zastosować według powyższego schematu dawkowania wyłącznie w ulach z ramkami pionowymi, do których można dostać się od góry, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia pszczół w ulach innego typu. Opakowanie wielodawkowe wyposażone jest w podziałkę ułatwiającą dokładne dawkowanie. Częstotliwość cykli leczenia: W okresie wiosny lub jesieni może być konieczne wielokrotne podawanie produktu VarroMed w odstępach wynoszących 6 dni. Produkt należy stosować wielokrotnie tylko w zależności od ilości osypanych roztoczy, zgodnie z poniższą tabelą:

Zalecenia dla prawidłowego podania Czas podania: produkt należy stosować przede wszystkim w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem). Ciemność ułatwia rozprowadzenie produktu na pszczołach. Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym. Nie należy stosować produktu VarroMed w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem. Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć. Przed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami ramek. Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez tydzień po ostatnim cyklu leczenia. Aby ustalić poziom inwazji roztoczy w ulu, należy kontrolować śmiertelność roztoczy: należy monitorować osypane roztocza na wkładce dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni po każdym cyklu leczenia. Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej inwazji roztoczy. 4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne Po podaniu 10-procentowego roztworu kwasu szczawiowego dwuwodnego w 50-procentowym roztworze cukru odnotowano trwałe zmiany w przewodzie pokarmowym i narządach wydalniczych po upływie 72 godzin. Podanie kwasu szczawiowego o stężeniu wynoszącym 20% w 50-procentowym roztworze cukru powodowało śmierć ponad 60% pszczół.
W razie przypadkowego przedawkowania (np. po rozlaniu w ulu dużej ilości produktu VarroMed) najlepszym środkiem zaradczym jest wymiana korpusu ula i oczyszczenie ramek wodą z wszystkich widocznych śladów zawiesiny.
4.11 Okres (-y) karencji Miód: zero dni.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciwpasożytnicze do stosowania miejscowego, włączając środki owadobójcze, kwasy organiczne, preparaty łączone Kod ATC vet: QP53AG30 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Kwas mrówkowy prawdopodobnie zabija roztocza Varroa, hamując transport elektronów w mitochondriach w wyniku wiązania oksydazy cytochromu c. W ten sposób hamuje metabolizm energii i może wywoływać efekt neuropobudzający w komórkach nerwowych stawonogów po odparowaniu w ulu (co najmniej 500 ppm). Nie ma dostępnych danych potwierdzających to działanie po nastrzyknięciu 0,5-procentowym kwasem mrówkowym; uważa się jednak, że kwas mrówkowy w preparacie łączonym VarroMed zawierającym stałe dawki składników wydłuża działanie kwasu szczawiowego i poprawia tolerancję produktu. Sposób działania przeciwroztoczowego kwasu szczawiowego wobec roztoczy Varroa jest nieznany, ale konieczny jest bezpośredni kontakt roztoczy z kwasem szczawiowym. Zakłada się, że mechanizm działania kwasu szczawiowego opiera się na bezpośrednim kontakcie lub spożyciu hemolimfy zawierającej kwas szczawiowy. Działanie roztoczobójcze może polegać głównie na wysoce kwaśnym (niska wartość pH) odczynie preparatu. Wodne roztwory kwasu szczawiowego są nieskuteczne, ale podanie w wodnym roztworze cukru poprawia skuteczność, zwiększając przyleganie produktu do pszczół.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Nie badano farmakokinetyki produktu VarroMed. Jednak dane z piśmiennictwa wskazują na to, że kwas szczawiowy wchłania się w ograniczonym stopniu po zastosowaniu miejscowym w dawkach terapeutycznych w zwykłych warunkach hodowli pszczół. Wykazano również, że kwas szczawiowy może być spożywany przez pszczoły w wyniku intensyfikacji czynności pielęgnacyjnych po aplikacji zewnętrznej, co może prowadzić do nasilenia objawów toksyczności. Farmakokinetyka kwasu mrówkowego u pszczół jest nieznana.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d)
Syrop sacharozowy
Wyciąg z propolisu 20%
Olejek z anyżu gwiazdkowego
Olejek cytrynowy
Kwas cytrynowy jednowodny
Woda oczyszczona
6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.
6.3 Okres ważności Okres ważności- produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności- po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 30 dni.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Przechowywać butelkę w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem.
6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego Pudełko tekturowe zawierające butelkę z HDPE z kroplomierzem (LDPE) i nakrętką (z zabezpieczeniem z identyfikacją otwarcia). Butelka wyposażona jest w podziałkę. W pudełku znajduje się 1 butelka zawierająca 555 ml zawiesiny. 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO BeeVital GmbH Wiesenbergstrasse 19 A-5164 Seeham AUSTRIA
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/16/203/001
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02/02/2017
10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA
Nie dotyczy

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
VarroMed 75 mg + 660 mg zawiesina do ula dla pszczół miodnych
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancje czynne: Każda jednodawkowa saszetka zawiera: Kwas mrówkowy 75 mg Kwas szczawiowy dwuwodny 660 mg (co odpowiada 471,31 mg kwasu szczawiowego bezwodnego) Substancje pomocnicze: Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d) Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, zob. punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Zawiesina do ula Zawiesina wodna barwy jasnobrązowej do ciemnobrązowej
4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1 Docelowe gatunki zwierząt Pszczoła miodna
4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt Leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej z czerwiem i bez czerwia.
4.3 Przeciwwskazania Nie stosować w okresie pożytku.
4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Produkt VarroMed należy stosować wyłącznie w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą. Skuteczność badano tylko w ulach, w których wskaźnik inwazji roztoczy był niski do umiarkowanego.
4.5 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Po leczeniu znajdowano pszczoły robotnice z wysuniętym języczkiem (proboscis). Może to wiązać się z niedostatecznym dostępem do wody do picia. Należy zatem upewnić się, że leczone pszczoły mają wystarczający dostęp do wody do picia. Długoterminową tolerancję produktu VarroMed oceniano jedynie przez 18 miesięcy, co oznacza, że nie można wykluczyć negatywnego wpływu produktu na matkę lub rozwój rodziny pszczelej po dłuższym okresie leczenia. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy matka jest obecna, ale należy unikać zakłócania spokoju rodziny w dniach po leczeniu. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom − Ten produkt leczniczy weterynaryjny działa drażniąco na skórę i oczy. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Po przypadkowym rozlaniu na skórę należy niezwłocznie spłukać zanieczyszczone miejsce pod bieżącą wodą. Po przypadkowym pryśnięciu do oczu należy niezwłocznie przepłukać oczy czystą bieżącą wodą przez 10 minut. − Dzieci nie powinny mieć kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym. Przypadkowe spożycie może wywoływać działania niepożądane. − Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać osobistej odzieży i sprzętu ochronnego, na które składają się odzież ochronna, kwasoodporne rękawice i okulary. Mocno zanieczyszczoną odzież należy jak najszybciej zmienić i wyprać przed ponownym użyciem. − Osoby o znanej nadwrażliwości na kwas mrówkowy lub kwas szczawiowy powinny produkt leczniczy weterynaryjny stosować z zachowaniem ostrożności. − Podczas stosowania produktu nie należy jeść, pić ani palić. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia) W badaniach przedklinicznych i klinicznych bardzo często obserwowano zwiększoną śmiertelność pszczół robotnic po leczeniu produktem VarroMed. Uważa się, że to zjawisko ma związek z zawartością kwasu szczawiowego w produkcie VarroMed. Efekt działania produktu był tym większy, im większe dawki podawano i (lub) im częściej stosowano leczenie. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: – bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych rodzin pszczelich wykazujących działanie(-a) niepożądane) – często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 100 leczonych rodzin pszczelich) – niezbyt często (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 1000 leczonych rodzin pszczelich) – rzadko (więcej niż 1 ale mniej niż 10 na 10000 leczonych rodzin pszczelich) – bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych rodzin pszczelich włączając pojedyncze raporty) 4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności Nie dotyczy. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nieznane. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych produktów roztoczobójczych ze względu na możliwość wystąpienia nasilonych działań toksycznych u pszczół. 4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawania Podanie w ulu. Produkt nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych korpusu gniazdowego.

Dawka: Wstrząsnąć przed użyciem.
Dawkę należy starannie dostosować do wielkości rodziny pszczelej (zob. tabela dawkowania). Należy określić wielkość rodziny pszczelej oraz liczbę przestrzeni zajętych przez pszczoły, które będą leczone, a następnie wybrać wymaganą ilość produktu. Należy zastosować następujący schemat dawkowania:

Produkt VarroMed można zastosować według powyższego schematu dawkowania wyłącznie w ulach z ramkami pionowymi, do których można dostać się od góry, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia pszczół w ulach innego typu. Częstotliwość cykli leczenia: W okresie wiosny lub jesieni może być konieczne wielokrotne podawanie produktu VarroMed w odstępach wynoszących 6 dni. Produkt należy stosować wielokrotnie tylko w zależności od ilości osypanych roztoczy, zgodnie z poniższą tabelą:

Zalecenia dla prawidłowego podania Czas podania: produkt należy stosować przede wszystkim w okresach niskiej aktywności lotnej pszczół (późnym popołudniem, wieczorem). Ciemność ułatwia rozprowadzenie produktu na pszczołach. Aby uniknąć przedawkowania produktu VarroMed u poszczególnych pszczół, należy starać się równomiernie rozprowadzić produkt na pszczoły, szczególnie w kłębie zimowym. Nie należy stosować produktu VarroMed w okresie pożytku nektarowego ani wówczas, gdy w ulu znajdują się plastry z miodem. Przed zastosowaniem należy ogrzać produkt do temperatury wynoszącej od 25°C do 35°C, a następnie dobrze wstrząsnąć. Przed podaniem zaleca się usunięcie mostków woskowych między górnymi listewkami ramek. Nie należy podnosić ramek w czasie podawania produktu i mniej więcej przez tydzień po ostatnim cyklu leczenia. Aby ustalić poziom inwazji roztoczy w ulu, należy kontrolować śmiertelność roztoczy: należy monitorować osypane roztocza na wkładce dennicowej ula przed pierwszym cyklem leczenia, a następnie maksymalnie 6 dni po każdym cyklu leczenia. Należy przeprowadzić jednoczesne leczenie wszystkich rodzin pszczelich znajdujących się w danym miejscu, aby zminimalizować ryzyko ponownej inwazji roztoczy. 4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne Po podaniu 10-procentowego roztworu kwasu szczawiowego dwuwodnego w 50-procentowym roztworze cukru odnotowano trwałe zmiany w przewodzie pokarmowym i narządach wydalniczych po upływie 72 godzin. Podanie kwasu szczawiowego o stężeniu wynoszącym 20% w 50-procentowym roztworze cukru powodowało śmierć ponad 60% pszczół. W razie przypadkowego przedawkowania (np. po rozlaniu w ulu dużej ilości produktu VarroMed) najlepszym środkiem zaradczym jest wymiana korpusu ula i oczyszczenie ramek wodą z wszystkich widocznych śladów zawiesiny.
4.11 Okres (-y) karencji Miód: zero dni.
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciwpasożytnicze do stosowania miejscowego, włączając środki owadobójcze, kwasy organiczne, preparaty łączone Kod ATC vet: QP53AG30 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Kwas mrówkowy prawdopodobnie zabija roztocza Varroa, hamując transport elektronów w mitochondriach w wyniku wiązania oksydazy cytochromu c. W ten sposób hamuje metabolizm energii i może wywoływać efekt neuropobudzający w komórkach nerwowych stawonogów po odparowaniu w ulu (co najmniej 500 ppm). Nie ma dostępnych danych potwierdzających to działanie po nastrzyknięciu 0,5-procentowym kwasem mrówkowym; uważa się jednak, że kwas mrówkowy w preparacie łączonym VarroMed zawierającym stałe dawki składników wydłuża działanie kwasu szczawiowego i poprawia tolerancję produktu. Sposób działania przeciwroztoczowego kwasu szczawiowego wobec roztoczy Varroa jest nieznany, ale konieczny jest bezpośredni kontakt roztoczy z kwasem szczawiowym. Zakłada się, że mechanizm działania kwasu szczawiowego opiera się na bezpośrednim kontakcie lub spożyciu hemolimfy zawierającej kwas szczawiowy. Działanie roztoczobójcze może polegać głównie na wysoce kwaśnym (niska wartość pH) odczynie preparatu. Wodne roztwory kwasu szczawiowego są nieskuteczne, ale podanie w wodnym roztworze cukru poprawia skuteczność, zwiększając przyleganie produktu do pszczół.
5.2 Właściwości farmakokinetyczne Nie badano farmakokinetyki produktu VarroMed. Jednak dane z piśmiennictwa wskazują na to, że kwas szczawiowy wchłania się w ograniczonym stopniu po zastosowaniu miejscowym w dawkach terapeutycznych w zwykłych warunkach hodowli pszczół. Wykazano również, że kwas szczawiowy może być spożywany przez pszczoły w wyniku intensyfikacji czynności pielęgnacyjnych po aplikacji zewnętrznej, co może prowadzić do nasilenia objawów toksyczności. Farmakokinetyka kwasu mrówkowego u pszczół jest nieznana.
6. DANE FARMACEUTYCZNE
6.1 Wykaz substancji pomocniczych Karmel amoniakalno-siarczynowy (E150d) Syrop sacharozowy Wyciąg z propolisu 20% Olejek z anyżu gwiazdkowego Olejek cytrynowy Kwas cytrynowy jednowodny Woda oczyszczona
6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym.
6.3 Okres ważności Okres ważności- produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności- po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: użyć niezwłocznie.
6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać saszetki w zewnętrznym pudełku tekturowym w celu ochrony przed światłem. Nie należy przechowywać otwartych saszetek.
6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego 12 jednodawkowych saszetek (z folii PETP/ Al /LDPE) w pudełku tekturowym, z których każda zawiera 15 ml zawiesiny. Perforacja na saszetkach ułatwia otwieranie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO BeeVital GmbH Wiesenbergstrasse 19 A-5164 Seeham AUSTRIA
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/16/203/002
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02/02/2017
10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.
ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA Nie dotyczy

więcej o lekach zobaczysz TU

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress