paszport

Austria

bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Reiseinformationen/Reisen_nach_Oesterreich/aus_EU_Staaten/

Belgia

Przemieszczanie na terytorium Belgii zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie jest możliwe pod warunkiem, że pochodzą z kraju wolnego od wścieklizny (zgodnie z definicją OIE) i towarzyszy im oświadczenie hodowcy, że zwierzę/-ta pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne, oraz jeśli jest zaopatrzone w paszport [zgodnie z definicją OIE, Polska NIE jest krajem wolnym od wścieklizny].

W przypadku ptaków utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie wwozu, jeśli pochodzą z krajów członkowskich, pod warunkiem, iż nie pochodzą z regionów objętych restrykcjami związanymi z wysoce zaraźliwą ptasią grypą lub rzekomym pomorem drobiu (choroba Newcastle).

Gołębie wprowadzane na terytorium Belgii muszą zostać zaszczepione przeciwko paramyksowirozie co najmniej 3 tygodnie przed  podróżą.

Zakazana jest sprzedaż psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami, jak również nie mogą one brać udziału w wystawach.

Natomiast nie ma zakazu wprowadzania ich na terytorium Belgii jako psów towarzyszących swoim właścicielom w podróży.

www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/travellingwithyourpets/index.htm

Informacje dotyczące przemieszczania o charakterze komercyjnym/ handlowym:

www.wetgiw.gov.pl/files/4294_ZASADY-HANDLU-PSY-KOTY-FRETKI.pdf

Bułgaria

www.nvms.government.bg

Cypr

Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 dni. Dodatkowe informacje na stronie internetowej:

www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs07_en/vs07_en?OpenDocument

Czechy

1. Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Czech, jeśli towarzyszy im paszport oraz:

*  pisemne oświadczenie hodowcy, potwierdzające, iż zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną), lub

*  towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.

 • · Nie ma żadnego zakazu uwzględniającego przemieszczania psów z przyciętymi uszami i/lub ogonami na terytorium Czech.  Jednakże, importowane psy (tak samo jak psy w Czechach) z przyciętymi uszami nie mogą być wystawiane ani nie mogą brać udziału w konkursach. Przycinanie uszu w Czechach jest zakazane, jedynie jest możliwe z przyczyn zdrowotnych. Natomiast przycinanie ogonów u psów nie jest zakazane, może być wykonane przez kompetentną osobę, w okresie do 8 dnia życia.
 • · W przypadku długotrwałego utrzymywania (ponad 3 miesiące) psów (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych), nowy właściciel powinien skontaktować się z lokalnymi władzami miasta/gminy w celu rejestracji oraz uiszczenia opłat (warunki różnią się w zależności od miasta/gminy, niektóre władze wymagają oznakowania psów za pomocą mikroczipu).
 • · W przypadku dalszego utrzymywania i hodowli (z wyłączeniem pobytów wakacyjnych) tzw. „gatunków zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” potrzebne jest pozwolenie na trzymanie takich gatunków zwierząt na terytorium Czech.

Gatunki tych zwierząt są określone w prawie krajowym. Pozwolenie na utrzymywanie „zwierząt, które wymagają specjalnej opieki” jest wydawane przez lokalne władze weterynaryjne na podstawie kontroli na miejscu.

 • · W przypadku ptaków towarzyszących (z wyjątkiem drobiu) w ilości nie przekraczającej 5 sztuk nie ma specjalnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
 • · W przypadku więcej niż 5 sztuk ptaków oraz w przypadku gołębi konkursowych mają zastosowanie warunki dla handlowego przewozu zwierząt (ptakom powinno towarzyszyć świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (ptaki inne niż gołębie – zgodnie z Art. 7 Dyrektywy 92/65/EWG, gołębie- zgodnie z warunkami określonymi

przez Dyrektywę 90/539/EWG).

 • · W przypadku innych gatunków zwierząt towarzyszących wykazanych w części C  Załącznika I Rozporządzenia Nr 998/2003 (bezkręgowce – z wyjątkiem pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady lub ssaki – gryzonie i króliki domowe), nie ma szczególnych wymagań. Zalecane jest posiadanie świadectwa zdrowia, wystawionego przez lekarza weterynarii prywatnej praktyki potwierdzającego wykonanie badania klinicznego na 24 godziny przed podróżą.
 • · Odnośnie gatunków zwierząt, dla których wymagane jest świadectwo CITES nie ma określonych dodatkowych wymagań weterynaryjnych. W zależności od gatunku niezbędna jest stosowna dokumentacja.

www.svscr.cz

www.svscr.cz/index.php?art=1559

Dania

Ogólne informacje:

www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Forside.htm

Wwóz psów, kotów i fretek młodszych niż 3 miesiące życia – możliwy na wniosek, po spełnieniu określonych wymogów:

www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Dogs_cats_ferrets/puppies_kittens.htm

Ptaki:

www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Birds/Forside.htm

Inne zwierzęta:

www.uk.foedevarestyrelsen.dk/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Other_pets/forside.htm

Estonia

www.vet.agri.ee/?op=body&id=387

Finlandia

Młode psy, koty i fretki, nieszczepione przeciwko wściekliźnie nie mogą być wprowadzane z Polski na terytorium Finlandii.

www.evira.fi/portal/en/evira/publications/?a=view&productId=71

Francja

Zakazany jest wwóz do Francji zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesięcy i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie.

http://agriculture.gouv.fr/transport

http://agriculture.gouv.fr/animaux-dengereux

We Francji istnieją 2 kategorie psów dużych ras uznane przez prawodawstwo francuskie jako niebezpieczne:

1) psy w typie pitbull terrier oraz w typie „boerbull” (rasa nie zatwierdzona przez FCI, pochodząca z RPA); psy z nimi spokrewnione i nie posiadające rodowodu- ich wprowadzanie do Francji jest zabronione. Utrzymywanie we Francji psów tej kategorii wymaga uzyskania zezwolenia.

2) psy ras dużych, w odniesieniu do których świadectwo lub rodowód mogą uzasadniać wpis do księgi rodowodowej wyglądem podobne do psów z 1 kategorii- wprowadzanie psów tej kategorii jest dozwolone, jednak potrzebne jest uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psów tej kategorii.

Wprowadzanie psów z obciętymi uszami do celów innych niż na sprzedaż jest dozwolone. Jednakże we Francji obowiązuje zakaz obcinania uszu u psów w celach innych niż lecznicze. Obowiązuje również zakaz prezentacji psów z obciętymi uszami.

Zakazane jest wprowadzanie zwierząt naczelnych przez osoby prywatne.

Ptakom oraz innym zwierzętom towarzyszącym swoim właścicielom musi towarzyszyć świadectwo wydane przez lekarza weterynarii, zaświadczające, iż pochodzą one z terytoriów, na których nie występują choroby właściwe dla danego gatunku oraz

że są w dobrym stanie zdrowia. Właściciel musi poświadczyć, iż zwierzęta nie są przeznaczone na sprzedaż.

Gołębie muszą być zaszczepione przeciwko chorobie Newcastle.

http://agriculture.gouv.fr/Animaux-de-compagnie

Grecja

 • · Tatuaże są dopuszczalną metodą identyfikacji dla zwierząt starszych niż 3 miesięczne. Dla szczeniąt jedyną akceptowaną metodą identyfikacji jest oznakowanie mikroczipem.
 • · Ptakom towarzyszącym swoim właścicielom w podróży winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • · Zwierzętom wymagającym świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/miejsca wyjazdu.
 • · Dla innych zwierząt towarzyszących nie są wymagane żadnych specjalnych dokumentów, chyba, że zostaną wprowadzone restrykcje dotyczące zdrowia zwierząt.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie greckich władz weterynaryjnych w zakładce „movement of pet animals” w angielskiej wersji językowej strony:

www.minagric.gr.

Hiszpania

http://www.marm.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/normativa-zoosanitaria-paraintroducir-en-espana-animales-de-compania/default.aspx

Holandia

Dozwolony jest wwóz zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca życia do Holandii, które nie są zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Poprawnie wypełniony paszport oraz ustne oświadczenie właściciela przekazane kontrolującemu, że szczenięta nie

miały kontaktu z dzikimi zwierzętami i nie były narażone na zakażenie wścieklizną, będą wystarczające.

Od dnia 1 stycznia 2009r. wszystkie rasy psów są dopuszczone do wwozu do Holandii, z wyjątkiem psów wykazujących agresywne zachowanie podczas wykonywania oficjalnej kontroli.

W Holandii obowiązuje zakaz przycinania uszu i ogonów u psów. Import psów z przyciętymi ogonami i uszami z krajów,

w których taki zakaz nie obowiązuje, jest w dalszym ciągu dozwolony. Jednak, takie zwierzęta nie są dopuszczone do targów/pokazów oraz nie mogą być wystawiane na sprzedaż.

W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt mogą być wwożone z innych państw członkowskich UE. Oczywiście zwierzęta chronione mogą być importowane tylko ze specjalnym zezwoleniem i muszą im towarzyszyć stosowne dokumenty.

Dla ptaków trzymanych jako zwierzęta towarzyszące, nie ma szczególnych wymagań odnośnie importu, a paszport lub świadectwo zdrowia nie są wymagane. Jednakże, w przypadku transportu więcej niż 5 sztuk, zastosowanie mają przepisy Dyrektywy 92/65.

Dla zwierząt gatunków chronionych (CITES), potrzebne jest obowiązujące na terenie UE świadectwo, lub jeśli wymagane inne dokumenty. Jeśli zwierzę z gatunku objętego Konwencją Waszyngtońską (CITES) nie jest wskazane w Załączniku A

Rozporządzenia 338/97, wystarczy okazanie dowodu legalnego pochodzenia zwierzęcia. Możliwe jest, aby dodatkowe przepisy krajowe Holandii miały zastosowanie do pewnych zwierząt gatunków chronionych w Holandii.

www.vwa.nl

Irlandia

Przemieszczanie z Polski na terytorium Irlandii psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie

JEST NIEDOZWOLONE!

OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!

 • · Zwierzę może wjechać na terytorium Republiki Irlandii jedynie zatwierdzoną trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu oraz zatwierdzonych przez władze irlandzkie przewoźników dostępna jest na stronie internetowej

www.agriculture.gov.ie/pets/

 • · Dla gryzoni i zajęczaków wymagane są zezwolenia importowe. Wymagane jest także oświadczenie właściciela potwierdzające, że zwierzęta są przemieszczane bezpośrednio z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia, zostały urodzone w niewoli i są tam trzymane od urodzenia, nie wykazują widocznych objawów choroby (włączając, w przypadku zajęczaków, myksomatozę) i nie pochodzą z gospodarstw, w których wprowadzono restrykcje związane ze zdrowiem zwierząt. Dla gatunków ssaków innych niż gryzonie czy zajęczaki pozwolenia są rozpatrywane na podstawie konkretnego przypadku.
 • · Właściwą władzą wydającą zezwolenia importowe jest Wydział do Spraw Zdrowia Zwierząt i Dobrostanu Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Irlandii (Animal Health and Welfare Division, Departament of Agriculture, Fisheries and Food).
 • · Ptaki jako zwierzęta towarzyszące wprowadzane są na terytorium Irlandii na ogólnych zasadach, musi im towarzyszyć deklaracja właściciela, jednakże nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • · Gołębiom wprowadzanym na terytorium Irlandii w celach hodowlanych winno towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii (zgodne z wzorem 3 Załącznika IV Dyrektywy Rady z dnia 15 października 1990r. – 90/539/EWG), poświadczające, że gołębie zostały zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • · Dla gołębi wprowadzanych na terytorium Irlandii z innych państw członkowskich na loty lub zawody, nie jest wymagane zezwolenie importowe ani świadectwo zdrowia, jednakże musi im towarzyszyć deklaracja właściciela. Gołębie muszą zostać zaszczepione przeciwko typowi 1 wirusa Paramyxowirozy szczepionką wyprodukowaną dla gołębi. Wymagane jest powiadomienie o przywozie do biura Animal Health and Welfare Division.
 • · Dla zwierząt dla których wymagane są świadectwa CITES powinny towarzyszyć stosowne dokumenty wydane przez właściwe władze miejsca pochodzenia/wyjazdu.

www.agriculture.gov.ie/pets/traveltoirelandwithapetpassportexceptuk/

 

Litwa

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Litwy, jeżeli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zakażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.

 • · Wprowadzanie na terytorium Litwy psów używanych do walk (Pit Bull Terrer, Bandog Mastiff), krzyżówek tych psów oraz krzyżówek psów ras uznawanych za niebezpieczne (krzyżówki: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog) jest zabronione.

W celu otrzymania zezwolenia na nabycie, utrzymywanie, hodowlę i handel psami ras uznawanych za niebezpieczne (American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Buldog, Argentinian Fighting Dog, Brazylian Mastiff/Brazylian Fighting Dog, Turkish Kantal Dogs, Caucasian Shepherd Dog, South Russian Sheppherd Dog), należy zwrócić się do właściwego Urzędu Miasta w przeciągu 5 dni, jednakże właściciel psa musi być pełnoletni (18 lat) i posiadać rodowód zwierzęcia.

 • · Nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami na terytorium Litwy. Jednakże, zabiegi chirurgiczne zmieniające wygląd zwierzęcia i/lub wykonywane ze względów innych niż zdrowotne (w szczególności kopiowanie uszu i/lub ogonów, podcinanie strun głosowych, usuwanie pazurów i usuwanie kłów) są zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zadecyduje o konieczności wykonania takiego zabiegu.
 • · Ptaki towarzyszące, w ilości nie przekraczającej 5 sztuk, nie muszą posiadać żadnych dokumentów, z wyjątkiem ptaków z rodziny papug, którym musi towarzyszyć świadectwo pochodzenia i muszą być oznakowane.
 • · Gołębiom przemieszczanym na targi, pokazy, wystawy i zawody musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta pochodzą z regionów wolnych od chorób zakaźnych ptaków, zwierzęta zostały zbadane w dniu wysyłki oraz są zdrowe i są zdolne do podróży.
 • · Zwierzętom, dla których wymagane jest świadectwo CITES, powinny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.

Informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących na terytorium Litwy można uzyskać pod adresem:

www.vet.lt

e-mail: vvt@vet.lt

 

Luksemburg

www.gouvernement.lu/

 

Łotwa

W przypadku przewożenia zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwierze musi być zaopatrzone w paszport oraz oświadczenie właściciela, że zwierze pozostawało w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi

zwierzętami mogącymi być źródłem zakażenia lub towarzyszy im matka, od której są cały czas zależne.

Na Łotwie zabronione jest utrzymywanie jako zwierząt towarzyszących oraz ich wprowadzanie na terytorium państwa zwierząt jadowitych i drapieżnych, ssaków naczelnych, ssaków morskich oraz zwierząt, które wymagają karmienia żywymi ssakami ciepłokrwistymi.

Dodatkowe informacje dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących dostępne są na stronie internetowej:

www.pvd.gov.lv

 

Malta

Przemieszczanie z Polski na terytorium Malty psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie

JEST NIEDOZWOLONE!

OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!

Przywóz na Maltę psów w typie pitbull terrier, tosa inu, dogo argentyno, fila brazileiro jest niedozwolone. (określenie „w typie” oznacza, że nie muszą to być psy rasowe)

Za wprowadzenie na teren Malty takich psów grożą konsekwencje prawne, a także odebranie i uśpienie psa.

http://vafd.gov.mt/pet-travel-scheme

Przed wyjazdem należy upewnić się czy strona nie została zaktualizowana, a wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione.

Niemcy

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Niemiec, jeśli towarzyszy im matka lub, oprócz paszportu, zaopatrzone są w pisemne oświadczenie właściciela, że przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami.

Decyzję o możliwości wjazdu i wydanie zezwolenia na wjazd z młodym zwierzęciem leży w kompetencji i mocy właściwych władz landu. Zalecane jest skontaktowanie się z właściwymi władzami weterynaryjnymi landu wjazdu do Niemiec.

Rasy powszechnie uznawane za niebezpieczne, a w szczególności psy ras oraz ich krzyżówek:

Pit Bull Terrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bull Terrier

Bull Terrier,

a także psy innych ras, które mogą być uznane za niebezpieczne (określone w prawie każdego landu) lub psy wykazujące zachowania agresywne, nie mogą być w Niemczech utrzymywane bez zezwolenia. Właściwe władze landu opracowały szczegółowo wymagania dla osób utrzymujących ww. rasy oraz warunki utrzymywania psów tych ras. Generalnie, nie ma możliwości wjazdu na pobyt stały do Niemiec z psami należącymi do jednej z ww. ras. Jedynie w przypadku wjazdu na pobyt czasowy istnieje taka możliwość, jednakże należy przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tym zakresie u właściwych władz landu.

Zezwolenia wydawane są przez kompetentne władze federalne miejsca przeznaczenia. Listę właściwych władz poszczególnych landów, informacji można znaleźć pod adresem internetowym:

www.bmelv.de/cae/servlet/contentblob/435882/publicationFile/VeterinaerwesenObersteLandesbehoerden.pdf

Nie ma zakazu przemieszczania na terytorium Niemiec psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Jednakże, właściwe władze mogą dokonywać kontroli w tym zakresie w przypadku podejrzenia, iż psy zostały wywiezione z Niemiec, w celu kopiowania uszu i/lub ogonów, a następnie przywiezione z powrotem. W Niemczech zabroniona jest amputacja jakichkolwiek części ciała zwierząt kręgowych, z wyjątkiem sytuacji wynikających ze względów  zdrowotnych. Psy myśliwskie, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich oraz jeśli jest to wymagane ze względu na kierunek użytkowy, nie są objęte tym zakazem. Zabronione jest również wystawianie psów, których części ciała zostały całkowicie, lub częściowo

amputowane, w szczególności uszy i ogony. Zakaz ten nie dotyczy, jeśli zabieg amputacji został wykonany przed 1 września 2001 r.

Dozwolone jest przemieszczanie do 3 sztuk królików i/lub do 3 sztuk ptaków (z wyjątkiem drobiu oraz papug i papużek)- bez zezwolenia na przemieszczanie w celach turystycznych. W przypadku papug i papużek zezwolenie nie jest wymagane, jeśli ptakom towarzyszy świadectwo zdrowia (ważne przez 10 dni od daty wystawienia), wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii poświadczające, iż zwierzęta są zdrowe oraz w stadzie pochodzenia nie notowano chorób przenoszonych przez papugi i papużki w ciągu ostatnich 30 dni. Przy przewozie więcej niż 3 sztuk, wymagane jest świadectwo zdrowia zgodne z Załącznikiem E Dyrektywy 92/65/EWG.

www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.html

 

Portugalia

Psy i koty poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Portugalii, jeżeli są zaczipowane i jeśli oprócz paszportu, towarzyszy im matka, od której są w dalszym ciągu zależne oraz której paszport zaświadcza, iż jest oznakowana mikroczipem (ew. tatuażem) oraz została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i że szczepienie jest ważne.

 • · Nie jest dozwolony wwóz w celach handlowych, w celu odstąpienia innemu właścicielowi lub też bezpośredniego przekazania rodowodowych psów następujących ras oraz ich krzyżówek: Tosa Inu, Fila Brasileiro, American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Staffosrdshire Bull Terrier, Staffosrdshire Terrier Americano, Rottweiler.

Natomiast przed wprowadzeniem psów rodowodowych w celach hodowlanych wymagane jest uzyskanie wcześniejszego zezwolenia władz weterynaryjnych Portugalii. Podróżowanie w celach z psami tych ras jest dopuszczone, jednakże, jeśli pobyt w Portugalii będzie dłuższy niż 4 miesiące – zwierzę będzie musiało być poddane zabiegowi sterylizacji bez względu na płeć. Lekarz weterynarii, który wykona zabieg wystawi zaświadczenie, iż ten konkretny pies/suka zostało wysterylizowane. Na zaświadczeniu podany będzie numer mikroczipu oraz data wykonania zabiegu.

 • · Przed wyjazdem na terytorium Portugalii z psem z kopiowanymi uszami i/lub ogonem (lub innymi amputowanymi częściami ciała), należy zaopatrzyć się w zaświadczenie wydane przez lekarza weterynarii potwierdzające, iż zabieg amputacji części ciała został wykonany z przyczyn zdrowotnych lub inną przyczynę amputacji części ciała.

Zaświadczenie takie winno być potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii.

 • · Pozostałe zwierzęta towarzyszące wymienione w rozporządzeniu(WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG (bezkręgowce- z wyjątkiem

pszczół i skorupiaków, ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, ptaki- z wyjątkiem drobiu lub ssaki – gryzonie i króliki domowe) muszą być identyfikowane i posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta nadają się do podróży i nie wykazują objawów klinicznych chorób właściwych dla danego gatunku zwierzęcia.

 • · Zwierzętom gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć stosowne dokumenty, w zależności od gatunku.
 • · Ptaki towarzyszące swoim właścicielom w podróży muszą być oznakowane oraz winno im towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, zaświadczające, iż zwierzęta:

*  pochodzą z gospodarstw, w których nie odnotowano przypadków ptasiej grypy w ciągu ostatnich 30 dni przed wysyłką;

pochodzą z gospodarstw lub regionów, które nie są objęte restrykcjami w związku ze zwalczaniem rzekomego pomoru drobiu (choroba Newcastle);

*  dodatkowo, ptaki z rodziny papug: nie pochodzą z gospodarstw lub nie miały kontaktu ze zwierzętami

pochodzącymi z gospodarstw, w których odnotowano przypadki ornitozy. Okres zakazu od ostatniego odnotowanego przypadku i zakończenia okresu leczenia wynosi 2 miesiące.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się:

veterinaria@mail.telepac.pt

 

Rumunia

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Rumunii, jeżeli jeśli towarzyszy im paszport oraz przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie wścieklizną) lub towarzyszy im matka, od której w dalszym ciągu są zależne.

Krajowe prawodawstwo rumuńskie, regulujące utrzymywanie niebezpiecznych lub agresywnych psów, określa obowiązki dotyczące właścicieli psów i warunki utrzymywania psów takich ras.

www.madr.ro/

 

Słowacja

www.svps.sk/

 

Słowenia

Psy, koty i fretki poniżej 3 miesiąca życia, nie zaszczepione przeciwko wściekliźnie, mogą być przemieszczane na terytorium Słowenii, jeżeli są zaczipowane oraz towarzyszy im paszport. Młode zwierzęta przebywały do czasu wyjazdu w miejscu urodzenia oraz nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami (nie były narażone na zarażenie).

W miejscach publicznych psy powinny być prowadzane na smyczy, a psy wykazujące zachowania agresywne powinny mieć kaganiec.

Na terytorium Słowenii zakazane jest kopiowanie uszu i ogonów, jednakże nie ma zakazu wprowadzania psów z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Gołębie przewożone na terytorium Słowenii na wystawy lub wypuszczane na loty winny zostać zaszczepione przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle).

www.vurs.gov.si/en/for_citizens/pet_animals/

Szwecja

Przemieszczanie z Polski na terytorium Szwecji psów, kotów i fretek młodszych, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie JEST NIEDOZWOLONE! (szczepienie dokonywane po upływie 3 miesiąca lub 13 tygodnia życia).

www.sjv.se/swedishboardofagriculture/engelskasidor/animals/import/dogsandcats/newrulesfordogandcatimport.4.14121bbd12def92a91780004572.html

Węgry

Wprowadzanie na terytorium Węgier niezaszczepionych zwierząt domowych w wieku poniżej 3 miesiąca, możliwy jest tylko w celach niekomercyjnych i w przypadku kiedy zwierzęta posiadają paszport i świadectwo weterynaryjne „Dla niekomercyjnego importu psów i kotów domowych poniżej 3 miesiąca życia i niezaszczepionych, z innych państw członkowskich lub krajów trzecich wjeżdżających do Republiki Węgier”.

 • · Pit Bull Terriery, psy w typie tej rasy oraz jej krzyżówki, uznawane są jako rasy niebezpieczne i nie jest możliwy ich wwóz na terytorium Węgier (zgodnie z prawodawstwem węgierskim). Ponadto, psy innych ras mogą być również uznane przez właściwe władze jako niebezpiecznie, jeśli powoduje obrażenia u ludzi i innych zwierząt.
 • · W przypadku zwierząt towarzyszących innych niż psy, koty czy fretki (gryzonie, ptaki, gady, płazy), nie ma żadnych restrykcji, jednak dobrze jest zaopatrzyć się przed wyjazdem w świadectwo zdrowia, poświadczające, iż zwierzę jest zdrowe i zdolne do podróży.
 • · Zwierzęta gatunków niebezpiecznych mogą być wwożone na terytorium Węgier po uzyskaniu zgody właściwych władz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc pod adresy: pallosl@oai.hu, martonl@oai.hu, schmidta@oai.hu

www.fvm.hu/

Włochy

Przemieszczanie na terytorium Republiki Włoskiej psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest niedozwolone.

www.salute.gov.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=57

 

Wielka Brytania

Przemieszczanie z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii psów, kotów i fretek, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie

JEST NIEDOZWOLONE!

OZNAKOWANIE TYLKO MIKROCZIPEM!

Zwierzę może wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jedynie zatwierdzoną przez DEFRA trasą i korzystając z usług zatwierdzonego przewoźnika (lista zatwierdzonych tras wjazdu i autoryzowanych przewoźników dostępna jest dostępna na stronie internetowej www.defra.gov.uk ).

W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

 • · W Wielkiej Brytanii zabronione jest utrzymywanie psów w typie:

Pit Bull Terrier

Japanese Tosa

Dogo Argentino

Fila Brasileiro,

a także ich krzyżówek. Więcej informacji i opis typów psów, których posiadanie, jak również wwóz do Wielkiej Brytanii, jest objęte zakazem, można znaleźć pod adresem:

www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/dangerous/index.htm

 • · W odniesieniu do gatunków wymienionych w Części C Załącznika I rozporządzenia (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego Dyrektywę Rady 92/65/EWG, nie są określone wymagania weterynaryjne ani dokumenty wymaganych do wjazdu do Zjednoczonego Królestwa dla królików domowych lub gryzoni (świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, gerbile i szynszyle).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu dla królików i gryzoni można odnaleźć pod adresem:

www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/rabbits.htm

 • · Nie ma określonych wymagań weterynaryjnych dla zwierząt bezkręgowych, gadów lub płazów i mogą być przemieszczane do Zjednoczonego Królestwa, jeśli towarzyszy im właściciel oraz oświadczenie lekarza weterynarii lub właściciela, potwierdzające, iż zwierzęta są zdrowe zdolne do podróży.

Więcej informacji dotyczących zasad wwozu dla bezkręgowców, gadów lub płazów – zwierząt towarzyszących, można odnaleźć pod adresem:

www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/other.htm

 • · Ptaki „towarzyszące” wjeżdżające na terytorium Wielkiej Brytanii z innego państwa członkowskiego nie muszą posiadać pozwolenia. Jednakże, inne są zasady wwozu ptaków trzymanych w niewoli, jak gołębie wypuszczane na loty lub ptaki drapieżne, oraz różne są zasady wwozu ptaków z rodziny papug, ze względu na możliwość przenoszenia przez te ptaki ornitozy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wwozu ptaków towarzyszących, utrzymywanych w niewoli można odnaleźć w zakładce Informacja dla Importerów (Importer Information Note) pod adresem:

www.defra.gov.uk/foodfarm/animaltrade/imports/iins/birds/a11.htm

 • · W przypadku wwozu ptaków towarzyszących, właściciel zwierzęcia musi złożyć wniosek o pozwolenie na wwóz, które wydawane jest przez Departament for Agriculture and Rural Development, Dundonald Mouse, Upper Newtownards Road, Belfast BT4 3SB, Northern Ireland, UK; tel. 0044- (0) 28 9052 4999.

W przypadku wątpliwości można skontaktować się z:

AHITchelmsford@animalhealth.gsi.gov.uk,

lub

illegal.imports@defra.gsi.gov.uk

 

powyższe przepisy można pobrać Unia-Europejska_2012

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress