Odpowiadając na bardzo liczne zapytania dotyczące wpisywania dat dotyczących szczepienia p/wściekliźnie w obecnie obowiązujących paszportach przytaczamy zapisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (576/2013, 577/2013).
Ustawa:
Art. 56.  [Ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie]

1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Rozporządzenie UE
1.
Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:
a) szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
b) wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej dwanaście tygodni
c)-d) (…)
e) okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1 lit. b), lub zatwierdzenia lub licencji, o których mowa w pkt 1 lit. c), dla szczepionki przeciwko wściekliźnie w państwie członkowskim bądź na terytorium lub w państwie trzecim, w którym podano szczepionkę

Co do zabezpieczeń w paszporcie:
Rozporządzenie UE:
Zabezpieczenia:
a) po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem;
b) jeśli informacje na jednej ze stron paszportu mają postać naklejki, naklejkę tę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem w przypadku gdy naklejka ta nie ulega samoczynnemu zniszczeniu przy jej usunięciu.

Kto może dokonywać wpisów w nowym paszporcie?

Rozporządzenie UE (art. 22, ust. 2)

Po sprawdzeniu czy zwierzę domowe zostało oznakowane zgodnie z art. 17 ust. 1upoważniony lekarz weterynarii uzupełnia stosowne pozycje w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. d) (imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny) , f) (informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie), g) (data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania) i  h) (informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna), poświadczając w ten sposób zgodność z warunkami, o których mowa w art. 6 lit. b) i c), oraz, w stosownych przypadkach, w art. 27 lit. b pkt (ii)

Definicja z rozporządzenia UE 576/2013: „upoważniony lekarz weterynarii” oznacza każdego lekarza weterynarii, którego właściwy organ upoważnł do wykonywania określonych czynności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub aktami przyjętymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress