Apivar 500 mg paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych
First use:
Apivar 500 mg Amitraz Bee-hive strips for honey bees (RMS: FR) (CMS: AT, DE, BG, HU, LT, CY, EL)
Apivar 500 mg Bee-hive strips for honey bees (CMS: UK)
Apivar 500 mg bee-hive strip for honey bees (CMS: HR)
Apivar (CMS: DK)
Apivar vet 500 mg Bee-hive strips (CMS: SE)
Apivar 500 mg Bee-hive strips for honey bees (CMS: IE).
Repeat-use
Apivar 500 mg Amitraz Bee-hive strips for honey bees (RMS: FR) (CMS: BE, CZ, RO, SK)
Apivar vet 500 mg Bee-hive strips (CMS: FI)
Apivar vet (CMS: NO)
Apivar 500 mg Bee-hive strip for honey bees (CMS: SI)

 1. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
  Każdy pasek 15 g zawiera:
  Substancja czynna:
  Amitraz…………………………………….500 mg
  Substancje pomocnicze:
  Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
 2. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
  Paski do zawieszania w ulu.
  Prostokątny, półprzezroczysty, jednorodny, sztywny pasek z wycięciem w kształcie litery V na jednym końcu i otworem powyżej. Paski są mocowane po dwa za pomocą wstępnie naciętej linii.
 3. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
  4.1 Docelowe gatunki zwierząt
  Pszczoły miodne
  4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
  Leczenie warrozy u pszczół miodnych wywołanych przez pasożytnicze roztocze Varroa destructor wrażliwe na amitraz.
  4.3 Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadku znanej oporności na amitraz.
  4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
  Zalecane jest, aby nie używać produktu w czasie miodobrania, lecz po zakończeniu zbioru miodu. Patrz punkt „Dawkowanie i droga(i) podawania”.
  Pasków nie należy przecinać.
  3
  Wszystkie kolonie w pasiece należy leczyć jednocześnie.
  Pasków nie należy używać ponownie.
  Bezpieczeństwo i skuteczność produktu zostały zbadane wyłącznie w ulach z jednym gniazdem (należy dawkować 2 paski na ul/gniazdo). Nie zaleca się stosowania w ulach z liczbą gniazd większą niż jedno.
  4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
  Nie przekraczać ani nie zmniejszać zalecanej dawki oraz zalecanego czasu stosowania.
  Po zakończeniu leczenia paski należy usunąć.
  Produkt powinien być stosowany w ramach szerszego programu zwalczania roztocza Varroa, jak również, należy stosować cykliczne zmiany metod leczenia.
  Rodziny pszczele należy okresowo monitorować pod względem poziomu zakażenia roztoczami Varroa w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rodzaju i terminie stosowania odpowiednich metod zwalczania.
  Nieprawidłowe zastosowanie produktu może skutkować wyższym ryzykiem rozwoju oporności oraz ostatecznie prowadzić do braku skuteczności terapii.
  Skuteczność leczenia należy kontrolować w czasie leczenia, jak również w okresie późniejszym.
  W przypadku podejrzenia oporności na amitraz najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie produktu w zależności od wyników testów wrażliwości.
  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
  Ten produkt zawiera amitraz, który może u ludzi wywoływać neurologiczne działania niepożądane. Amitraz jest inhibitorem oksydazy monoaminowej. Dlatego szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przyjmowania inhibitorów oksydazy monoaminowej, leczenia hipotensyjnego albo istnienia cukrzycy
  Amitraz może mieć działanie uczulające na skórę (reakcje alergiczne, szczególnie wysypki skórne).
  Należy unikać kontaktu ze skórą. W razie kontaktu dokładnie przemyć mydłem i wodą.
  Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu natychmiast dokładnie przepłukać dużą ilością wody.
  Podczas pracy z produktem należy używać środków ochrony indywidualnej obejmujących nieprzepuszczalne rękawice oraz zwykłą pszczelarska odzież ochronną.
  W razie wystąpienia podrażnienia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.
  Dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu w czasie stosowania produktu. Umyć ręce po użyciu.
  Nie wdychać i nie połykać.
  4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
  Przy pierwszym umieszczeniu pasków w ulu może wystąpić czasowa zmiana zachowania pszczół (np. ucieczka, agresja). Uważa się, że są to raczej zachowania obronne, a nie działanie niepożądane samego produktu.
  4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
  Nie dotyczy.
  4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
  Poziom toksyczności amitrazu wzrasta w przypadku obecności soli miedzi oraz jej działanie lecznicze ulega obniżeniu w przypadku obecności butotlenku piperonylu. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem.
  Jednoczesne stosowanie innego środka pasożytobójczego jest zabronione.
  4
  4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania
  W ulu:
  Użyć dwóch pasków na ul (tzn. 1g amitrazu na ul).
 4. Rozdzielić podwójny pasek.
 5. Wypchnąć wycięcie paska w kształcie litery V na zewnątrz.
 6. Włożyć każdy z pasków pomiędzy górne części dwóch ramek znajdujących się w części gniazdowej lub wewnątrz kłębu zachowując minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy paskami. Paski należy umieścić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu ich stron.
  Alternatywnie, paski można zawiesić za pomocą otworów w nacięciach w kształcie litery V za pomocą małej pinezki (lub wykałaczki albo wieszaka) przyczepionej do ramki.

 1. W przypadku braku czerwi lub niskiej ich liczby, paski można usunąć po 6 tygodniach leczenia. W przypadku obecności czerwi paski należy pozostawić przez 10 tygodni i usunąć paski po zakończeniu leczenia. W przypadku, gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, w połowie okresu leczenia można delikatnie zadrapać paski za pomocą dłuta pasiecznego. Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz w razie potrzeby zmienić ich miejsce w celu uzgodnienia z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących kłębu lub powierzchni czerwiu).
  Leczenie zaleca się stosować w przypadku braku obecności korpusu miodowego po ostatnim zbiorze miodu (późne lato/jesień) oraz przed rozpoczęciem produkcji miodu wiosną. W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami.
  4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
  Przy stosowaniu pięciokrotności zalecanej dawki przez 6 tygodni, w bardzo upalne dni dochodziło do gromadzenia się rodziny w kłębie. Nie zaobserwowano żadnych innych objawów. Zastosowanie 1,5-krotności zalecanej dawki przez 10 tygodni, nie zaobserwowano żadnych widocznych działań niepożądanych.
  4.11. Okres(-y) karencji
  Miód: zero dni.
  5
  Nie stosować w czasie miodobrania.
  Nie pobierać miodu z gniazda.
  Podczas leczenia nie prowadzić zbioru miodu.
  Przynajmniej co trzy lata należy wymieniać plastry z czerwiem na nowe podłoża. Ramek z czerwiem nie należy poddawać recyklingowi, jak ramek z miodem.
 2. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
  Grupa farmakoterapeutyczna: Środki przeciwko pasożytom zewnętrznym, środki owadobójcze i repelenty Kod ATCvet: QP53AD01.
  5.1 Właściwości farmakodynamiczne
  Amitraz jest formamidynowym środkiem roztoczobójczym, który działa jako agonista receptorów oktopaminy, powodując nadmierną stymulację synaps oktopaminergicznych u roztoczy, powodując drżenie, konwulsje, oderwanie i śmierć pasożyta.
  5.2. Właściwości farmakokinetyczne
  Amitraz jest umieszczony na powierzchni pasków i działa przez kontakt z pszczołami. Farmakokinetyka amitrazu u pszczół nie jest znana.
 3. DANE FARMACEUTYCZNE
  6.1 Wykaz substancji pomocniczych
  Kopolimer etylenu z octanem winylu
  6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne
  Nieznane.
  6.3 Okres ważności
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast, usunąć wszelkie niezużyte produkty.
  6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
  Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed światłem.
  6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
  Zgrzewane saszetka z LDPE/PA/Aluminium/PET
  10 paskow w saszetce
  60 paskow w saszetce
  Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
  6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
  6
  Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  Produkt leczniczy weterynaryjny nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.
 4. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
  VETO PHARMA 12-14 avenue du Québec – ZA Courtaboeuf
  91140 Villebon-sur-Yvette
  FRANCJA
  Tel.: +33 1 69 18 84 80
  Faks: +33 1 69 28 12 93
  E-mail: info@vetopharma.com
 5. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
 6. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
  10 DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
  ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA
  Nie dotyczy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress