Amitraz 500 mg/pasek
Preparat do zwalczania warrozy pszczół

OPIS PRODUKTU

500 mg, pasek do zawieszania w ulu dla pszczoły miodnej

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 pasek zawiera:

Substancja czynna:
Amitraz              500 mg

Wskazania lecznicze
Zwalczanie warrozy pszczół.

Przeciwwskazania
Brak

Działania niepożądane
Nieznane.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek

niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek

kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion

Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga  i sposób podania
Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół.
Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami.

Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie.

Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie.

Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.

Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek.

Okres karencji
Miód – zero dni.
Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Leczyć wszystkie rodziny w pasiece jednocześnie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Manipulację z paskami wykonywać w rękawicach ochronnych.
Podczas aplikacji nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.
Podczas stosowania nie dopuszczać do kontaktu ze skórą i oczami.
Po wykonaniu zabiegu umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
Nie dopuszczać do kontaktu produktu z żywnością.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Toksyczność amitrazu wzrasta w obecności soli miedzi, a skuteczność spada w obecności butylotlenku piperonylu. Należy unikać stosowania tych substancji jednocześnie z amitrazem.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podczas stosowania dawek 5-krotnie wyższych od zalecanych przez 6 tygodni nie zaobserwowano wystąpienia objawów niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne:
Nieznane

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników ani cieków wodnych.

Okres ważności
Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 1 rok.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
Pudełko tekturowe zawierające 10 pasków zamkniętych w saszetce PET/Aluminium/PE.

Inne informacje
Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Pozwolenie: 2085/11

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Epidemia COVID-19

Wracamy od 1 czerwca. Jesteśmy przygotowani! W przychodni czekają na Was rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąk, lekarze przyjmować będą w przyłbicach, a dystans w sklepiku zapewnia szyba pleksi, więc nie obawiajcie się o swoje bezpieczeństwo 😷 Jednak bardzo prosimy aby do gabinetu wchodziła jedna osoba i miała na sobie maseczkę.